Formuláre pre reklamácie a odstúpenieVzorový formulár na odstúpenie od zmluvy www.vodaut.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:Allinoxsteel s.r.o., Dohňany 118, Dohňany 020 51, Slovenská republika

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………………………………………………………… 

—Dátum objednania/dátum prijatia (*)…………………………………………………………… 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)…………………………………………………………… 

—Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)…………………………………………………………… 

—Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………………………………… 

—Dátum …………..   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL WWW.VODAUT.SK

Allinoxsteel s.r.o., Dohňany 118, Dohňany 020 51, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo faktúry, iného dokladu o kúpe:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom*:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

V ……………………………… dňa: …………………                                       

……………………………………..

Podpis zákazníka          

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE WWW.VODAUT.SK

Vyjadrenie predávajúceho:

Allinoxsteel s.r.o., Dohňany 118, Dohňany 020 51, Slovenská republika

Dátum prijatia:……………………..                                Dátum vybavenia:………………………….

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ nebola neuznaná

Spôsob vybavenia reklamácie:  □ výmena za nový kus   □ vrátenie peňazí

□ Oprava: …………………………………………………………………………………………………………..

□ Iné:………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                       ………………………………        

 Pečiatka a podpis